Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.gumysklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym lub Serwisem Internetowym”).

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest WIKON Mateusz Liszka, NIP: 673-18-41-912, REGON: 385904654, adres e- mail:sklep@gumysklep.pl , zwany dalej również „Administratorem”.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

Kiedy zbierane są dane osobowe?Jakie dane osobowe są pobierane?W jakim celu?Podstawa prawna
rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowymimię i nazwisko;
ulica;
kod pocztowy;
miasto;
adres e-mail;
telefon;
nazwa firmy (opcjonalnie);
numer NIP (opcjonalnie);
w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nimniezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
składanie zamówienia w Sklepie Internetowymimię i nazwisko;
ulica;
kod pocztowy;
miasto;
adres e-mail;
telefon;
nazwa firmy (opcjonalnie);
numer NIP (opcjonalnie);
w celu wykonania umowy sprzedażyniezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
korzystanie z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowymimię i nazwisko;
adres e-mail;
w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podczas korzystania ze Sklepu internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Przekazanie w/w danych osobowych do jest dobrowolne,  z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a także kontakt z Klientem. 

Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Sklepu. Są to m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy dostarczające usług płatniczych etc.

W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Czy dane osobowe przekazywane są do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Dane osobowe mogą być przekazywane państw trzecich lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG).

Przekazywanie danych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ich ochrony, podlega jednemu z poniższych odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z RODO w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych Klienta:

–       standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską na mocy art. 46 ust. 2 RODO, 

–       Tarcza Prywatności UE-USA w przypadku przekazywania danych podmiotom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Jakie uprawnienia przysługują Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Co to są cookies i czy Serwis korzysta z plików cookies?

Tak, Serwis korzysta z Cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Strony).

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Stosujemy cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji;
 2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego użytkownika,
 3. tworzenia statystyk,
 4. utrzymania sesji użytkownika,
 5. dostarczania użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, lecz może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. 

Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Aktualna wersja Polityki Prywatności i cookies została przyjęta i obowiązuje od dnia 01.01.2021r.